fg

Narwiański Park Narodowy został utworzony w 1996 r. Jego
całkowita powierzchnia wynosi 6810 ha. Park obejmuje bagienną
dolinę Narwi pomiędzy Surażem i Rzędzianami, która stanowiła znaczną część utworzonego w 1985 roku Narwiańskiego Parku Krajobrazowego. 90% powierzchni Parku stanowią bagna, tereny podmokłe i wody.

Walory przyrodnicze Parku to przede wszystkim unikatowy system doliny rzeki Narew z bogatymi zespołami roślinnymi i faunistycznymi. Dolina Narwi z silnie rozbudowanym systemem koryt rzecznych jest osobliwością przyrodniczą w tej części Europy i bywa nazywana „Polską Amazonią”.